Algo stragety needed

buy>>macd (7,9,3 crossover),stochastic MI (14,3,3 ema crossover)RSI>50

sell>>macd (7,9,3 crossover),stochastic MI (14,3,3 ema crossover)RSI<50

REGARDS

ROHIT