Call and put option kite

co and bo how can i use bo and co plz tell me in hindi

supertrade option kasie use karna hai aur kiten mine pe trake kar na hai

kite me naye option jo diye hai o kaise use karne hai

thank u