Mq4code-pizerodha

//±-----------------------------------------------------------------+
//| 3_Level_ZZ_Semafor.mq4 |
//±-----------------------------------------------------------------+
#property copyright “asystem2000”
#property link "[email protected]"

//  îñíîâó ðàñ÷åòà çèãçàãà âçÿò àëãîðèòì [email protected]
// Çà ÷òî åìó îãðîìíîå ñïàñèáî

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_color1 Chocolate
#property indicator_color2 Chocolate
#property indicator_color3 MediumVioletRed
#property indicator_color4 MediumVioletRed
#property indicator_color5 Yellow
#property indicator_color6 Yellow

//---- input parameters
extern double Period1=5;
extern double Period2=13;
extern double Period3=34;
extern string Dev_Step_1=“1,3”;
extern string Dev_Step_2=“8,5”;
extern string Dev_Step_3=“21,12”;
extern int Symbol_1_Kod=140;
extern int Symbol_2_Kod=141;
extern int Symbol_3_Kod=142;

//---- buffers
double FP_BuferUp[];
double FP_BuferDn[];
double NP_BuferUp[];
double NP_BuferDn[];
double HP_BuferUp[];
double HP_BuferDn[];

int F_Period;
int N_Period;
int H_Period;
int Dev1;
int Stp1;
int Dev2;
int Stp2;
int Dev3;
int Stp3;

//±-----------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//±-----------------------------------------------------------------+
int init()
{
// --------- Êîððåêòèðóåì ïåðèîäû äëÿ ïîñòðîåíèÿ ÇèãÇàãîâ
if (Period1>0) F_Period=MathCeil(Period1Period()); else F_Period=0;
if (Period2>0) N_Period=MathCeil(Period2
Period()); else N_Period=0;
if (Period3>0) H_Period=MathCeil(Period3*Period()); else H_Period=0;

//---- Îáðàáàòûâàåì 1 áóôåð
if (Period1>0)
{
SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW,0,1);
SetIndexArrow(0,Symbol_1_Kod);
SetIndexBuffer(0,FP_BuferUp);
SetIndexEmptyValue(0,0.0);

SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW,0,1);
SetIndexArrow(1,Symbol_1_Kod);
SetIndexBuffer(1,FP_BuferDn);
SetIndexEmptyValue(1,0.0);
}

//---- Îáðàáàòûâàåì 2 áóôåð
if (Period2>0)
{
SetIndexStyle(2,DRAW_ARROW,0,2);
SetIndexArrow(2,Symbol_2_Kod);
SetIndexBuffer(2,NP_BuferUp);
SetIndexEmptyValue(2,0.0);

SetIndexStyle(3,DRAW_ARROW,0,2);
SetIndexArrow(3,Symbol_2_Kod);
SetIndexBuffer(3,NP_BuferDn);
SetIndexEmptyValue(3,0.0);
}
//---- Îáðàáàòûâàåì 3 áóôåð
if (Period3>0)
{
SetIndexStyle(4,DRAW_ARROW,0,4);
SetIndexArrow(4,Symbol_3_Kod);
SetIndexBuffer(4,HP_BuferUp);
SetIndexEmptyValue(4,0.0);

SetIndexStyle(5,DRAW_ARROW,0,4);
SetIndexArrow(5,Symbol_3_Kod);
SetIndexBuffer(5,HP_BuferDn);
SetIndexEmptyValue(5,0.0);
}
// Îáðàáàòûâàåì çíà÷åíèÿ äåâèàöèé è øàãîâ
int CDev=0;
int CSt=0;
int Mass[];
int C=0;
if (IntFromStr(Dev_Step_1,C, Mass)==1)
{
Stp1=Mass[1];
Dev1=Mass[0];
}

if (IntFromStr(Dev_Step_2,C, Mass)==1)
{
Stp2=Mass[1];
Dev2=Mass[0];
}

if (IntFromStr(Dev_Step_3,C, Mass)==1)
{
Stp3=Mass[1];
Dev3=Mass[0];
}
return(0);
}
//±-----------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function |
//±-----------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----

//----
return(0);
}

//±-----------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//±-----------------------------------------------------------------+
int start()
{
if (Period1>0) CountZZ(FP_BuferUp,FP_BuferDn,Period1,Dev1,Stp1);
if (Period2>0) CountZZ(NP_BuferUp,NP_BuferDn,Period2,Dev2,Stp2);
if (Period3>0) CountZZ(HP_BuferUp,HP_BuferDn,Period3,Dev3,Stp3);
return(0);
}
//±-----------------------------------------------------------------+
// äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè
//int Take

//±-----------------------------------------------------------------+
//| Ôóíêö ôîðìèðîâàíèÿ ÇèãÇàãà |
//±-----------------------------------------------------------------+
int CountZZ( double& ExtMapBuffer[], double& ExtMapBuffer2[], int ExtDepth, int ExtDeviation, int ExtBackstep )
{
int shift, back,lasthighpos,lastlowpos;
double val,res;
double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;

for(shift=Bars-ExtDepth; shift>=0; shift–)
{
val=Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,ExtDepth,shift)];
if(val==lastlow) val=0.0;
else
{
lastlow=val;
if((Low[shift]-val)>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;
else
{
for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)
{
res=ExtMapBuffer[shift+back];
if((res!=0)&&(res>val)) ExtMapBuffer[shift+back]=0.0;
}
}
}

   ExtMapBuffer[shift]=val;
 //--- high
 val=High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift)];
 if(val==lasthigh) val=0.0;
 else
  {
   lasthigh=val;
   if((val-High[shift])>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;
   else
    {
    for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)
     {
      res=ExtMapBuffer2[shift+back];
      if((res!=0)&&(res<val)) ExtMapBuffer2[shift+back]=0.0;
     }
    }
  }
 ExtMapBuffer2[shift]=val;
 }

// final cutting
lasthigh=-1; lasthighpos=-1;
lastlow=-1; lastlowpos=-1;

for(shift=Bars-ExtDepth; shift>=0; shift–)
{
curlow=ExtMapBuffer[shift];
curhigh=ExtMapBuffer2[shift];
if((curlow==0)&&(curhigh==0)) continue;
//—
if(curhigh!=0)
{
if(lasthigh>0)
{
if(lasthigh<curhigh) ExtMapBuffer2[lasthighpos]=0;
else ExtMapBuffer2[shift]=0;
}
//—
if(lasthigh<curhigh || lasthigh<0)
{
lasthigh=curhigh;
lasthighpos=shift;
}
lastlow=-1;
}
//----
if(curlow!=0)
{
if(lastlow>0)
{
if(lastlow>curlow) ExtMapBuffer[lastlowpos]=0;
else ExtMapBuffer[shift]=0;
}
//—
if((curlow<lastlow)||(lastlow<0))
{
lastlow=curlow;
lastlowpos=shift;
}
lasthigh=-1;
}
}

for(shift=Bars-1; shift>=0; shift–)
{
if(shift>=Bars-ExtDepth) ExtMapBuffer[shift]=0.0;
else
{
res=ExtMapBuffer2[shift];
if(res!=0.0) ExtMapBuffer2[shift]=res;
}
}
}

int Str2Massive(string VStr, int& M_Count, int& VMass[])
{
int val=StrToInteger( VStr);
if (val>0)
{
M_Count++;
int mc=ArrayResize(VMass,M_Count);
if (mc==0)return(-1);
VMass[M_Count-1]=val;
return(1);
}
else return(0);
}

int IntFromStr(string ValStr,int& M_Count, int& VMass[])
{

if (StringLen(ValStr)==0) return(-1);
string SS=ValStr;
int NP=0;
string CS;
M_Count=0;
ArrayResize(VMass,M_Count);
while (StringLen(SS)>0)
 {
    NP=StringFind(SS,",");
    if (NP>0)
      {
       CS=StringSubstr(SS,0,NP);
       SS=StringSubstr(SS,NP+1,StringLen(SS)); 
      }
      else
      {
       if (StringLen(SS)>0)
        {
         CS=SS;
         SS="";
        }
      }
    if (Str2Massive(CS,M_Count,VMass)==0)
      {
       return(-2);
      }
 }
return(1);  

}

It is not possible to convert above MQ4 to the Tradescript, Please specify the condition in brief.